Disclaimer

Juridische informatie

Inhoud van de website

Het stadsbestuur van Roeselare besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, de informatie die via deze website wordt verstrekt is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan op voorhand op de hoogte wordt gebracht. Het stadsbestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.

Het stadsbestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Wanneer het stadsbestuur van Roeselare verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal het stadsbestuur onmiddellijk overgaan to verbetering of aanvulling.

Intellectuele eigendom

KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare) wil met serviceKOERS het wielererfgoed en verhalen conserveren, toegankelijk maken en verspreiden. Daarvoor werkt KOERS samen met verschillende partners, waaronder particuliere verzamelaars en collectiebeherende instellingen.

Dit initiatief kadert binnen het open data-principe dat KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare) hanteert en deel uitmaakt van haar digitale strategie.

Rechtenstatus

De Gegevens die KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare) beschikbaar stelt op haar website kunnen eigendom zijn van het KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare), kunnen eigendom zijn van derden en gebruikt worden mits toestemming of gebruikt worden in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Sommige Gegevens zijn publiek domein en andere Gegevens zijn beschermd door rechten van derden zoals intellectuele eigendomsrechten, privacy, contractuele bepalingen, …

KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare) probeert voor zover dit mogelijk is de informatie waarover zij beschikt met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten op deze Gegevens ter beschikking te stellen. KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare) kan echter niet garanderen of verzekeren dat alle noodzakelijke informatie is verschaft of dat de informatie correct is.

Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent met andere woorden niet dat KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare) in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

De merken en logo’s van KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare) zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.

Voor zover personen en/of organisaties alsnog auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben op de Gegevens uit serviceKOERS, kunnen zij contact opnemen met KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare) door te mailen naar koersmuseum@roeselare.be.

Hergebruik

De gebruiker moet zich bewust zijn van de rechtenstatus. Bij hergebruik is hij als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Gegevens en zal hij KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare) en de betrokken partners vrijwaren van alle aanspraken van derden gebaseerd op dat gebruik. De Gegevens worden zo veel mogelijk ter beschikking gesteld op basis van de Creative Commons-licentie en/of ‘Right Statements’, terug te vinden hier en hier.

Bij de aangeboden Gegevens wordt indien mogelijk de rechtenstatus en/of de Creative Commons gecommuniceerd. De voorwaarden en de Gegevens waarop deze van toepassing zijn worden hieronder besproken.

KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare) en haar partners geven de volgende Gegevens vrij onder een Publiek Domein (CC0)-licentie:

  • de metadata
  • fotografische reproducties die tot het publiek domein behoren
  • fotografische reproducties die niet ondertekend zijn

Deze Gegevens mogen door iedereen voor alle doeleinden gebruikt worden. KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare) verzoekt de gebruiker in alle gevallen van hergebruik de namen van KOERS. Museum van de Wielersport en de partners correct te vermelden zoals dat ook op serviceKOERS gebeurt.

KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare) en haar partners hanteren voor bepaalde Gegevens een Naamsvermelding-gelijkdelen 4.0 (CC BY-SA 4.0)-licentie:

  • verhalen op serviceKOERS
  • fotografische reproducties die ondertekend zijn en waarvan KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare) of haar partners over de rechten beschikken

Deze Gegevens mogen door iedereen voor alle doeleinden gebruikt worden. KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare) verplicht de gebruiker in alle gevallen van hergebruik de namen van KOERS. Museum van de Wielersport en de partners correct te vermelden zoals dat ook op serviceKOERS gebeurt en de Gegevens onder dezelfde licentie te delen.

KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare) en haar partners stellen bepaalde Gegevens enkel ter beschikking om te gebruiken voor onderzoek, educatieve en privé-doeleinden, doordat deze nog auteursrechtelijke beschermd zijn (in copyright). Het gaat om:

  • fotografische reproducties die ondertekend zijn en waarvan KOERS. Museum van de Wielersport (Stad Roeselare) of haar partners niet over de rechten beschikken.

Indien u hierover meer informatie wenst, dient u contact op te nemen met koersmuseum@roeselare.be .


Elk ongeoorloofd gebruik van de website of een deel daarvan (hacking, namaak, etc.), kan aanleiding geven tot vervolging in overeenstemming met de toepasbare wetgeving.

Hyperlinks

De website van de stad Roeselare kan hyperlinks bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze website. De stad Roeselare kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyperlink of externe website bevat. Elk gebruik dat je maakt van de hyperlink op de website van de stad Roeselare is op eigen risico.

Privacy

De Stad Roeselare respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen. De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel gebruikt worden voor de goede werking van de dienstverlening.In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je steeds inzage in de persoonsgegevens die je via deze website aan de stad bezorgt.

Meer informatie op de pagina: wet op de privacy.

serviceKoers

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.